Algemene voorwaarden

Xlens BV, gevestigd en kantoorhoudende te Hooistraat 32 Druten, postbus 38 6650 AA Druten. Overige gegevens behorende bij Xlens BV:

KvK Eindhoven: 60501073
BTW-nummer: NL853938234B01
Rabobank: NL15RABO 0170 5407 23
BIC : RABONL2U

Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren: 088 2631207

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Xlens BV, hierna te noemen XL;
Koper: consument, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of goederen van XL anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van XL en iedere overeenkomst tussen XL en de Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door XL zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met XL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft XL de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Koper de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
 2. Offertes van XL zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
 3. Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke.
 4. XL is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. XL staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die hij en zijn voorschakels over de zaak hebben gedaan. XL staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. XL staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Een aanspraak op grond van lid 1 en lid 2 vervalt indien derden of de Koper zonder toestemming van de XL herstel of andere, daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door de XL geleverde hebben verricht of laten verrichten.
 4. De Koper is gerechtigd een afschrift van het door XL vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de Koper aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
 5. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan koper. Wanneer er als leveringsconditie is overeengekomen iets direct aan een derde te leveren, blijft Koper verantwoordelijk voor betaling.
 6. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper, of door een andere aan te wijzen koper worden afgeleverd. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval transport en opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

 1. Door XL opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper XL derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en XL een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door XL opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. Dit mag met bevestigde email. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Aflevering dient te geschieden in de periode die is overeengekomen.

Artikel 6. Deelleveringen

 1. Het is XL toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft (bijvoorbeeld 1 glas als er 2 zijn besteld). Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is XL bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is XL er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde geg evens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

 1. Indien door XL een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding/opschorting

 1. Iedere tekortkoming van XL in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de Koper de bevoegdheid om, nadat hij XL de mogelijkheid heeft gegeven in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen uit artikel 7:21 BW.
 2. De Koper is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de koper niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
 3. Een overeenkomst tussen XL en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
  1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan XL omstandigheden ter kennis komen die XL goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien XL de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;
  3. overmacht (artikel 16 van deze voorwaarden).
 4. In genoemde gevallen is XL bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van XL schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Garantie

 1. XL garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur. De garantie geldt niet voor: krassen of schrammen op glazen of 2 lenzen die al gebruikt of ingeslepen zijn.
 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal -of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. XL kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. De koper is zich er van bewust dat de kleurenfilters als gevolg van blootstelling aan daglicht, in meer of mindere mate kunnen verkleuren, afhankelijk van de kleur van het filter. Dit heeft verder geen invloed op de werking van de filters.
 4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: foutief inslijpen van glazen door derden, contactlenzen met verkeerde vloeistof schoonmaken of glazen met verkeerde doek poetsen.
 5. Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de Koper zonder toestemming van XL herstel- of andere werkzaamheden aan het door XL – met garantie – geleverde te hebben verricht of hebben laten verrichten.
 6. “Niet goed, geld terug”-garantie.
  Voorwaarden Xlens niet-goed-geld-terug garantie
 1. Looptijd van dit garantieplan is 1 jaar en kan tussentijds niet beëindigd worden.
 2. De Xlens kleurenfilters worden vervangen in geval van beschadiging, verlies en diefstal.
 3. De Xlens kleurenfilters worden vervangen als een oogspecialist aangeeft dat er een andere optische sterkte noodzakelijk is.
 4. Per abonnementsperiode van een jaar worden er maximaal 2 paar Xlens kleurenfilters vervangen.
 5. Het eigen risico bij vervanging bedraagt € 80,00.
 6. In geval van beschadiging dienen de eerder geleverde Xlens kleurenfilters te worden ingeleverd.
 7. In geval van verlies of diefstal dient een aangiftebiljet van de politie te worden overlegd.
 8. Er wordt enkel tot vervanging van de Xlens kleurenfilters overgegaan als het all-in garantieplan volledig is betaald.
 9. LET OP: de niet-goed-geld-terug garantie geldt niet voor een Xlens bril die wordt aangeschaft voor kleurenblindheid.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. XL behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 14 lid 4 en 5, onverminderd de aan de Koper op grond van de wet toekomende rechten.
 2. XL is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt XL toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de Koper hem geen opdracht heeft verstrekt.
 3. Door XL geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 5. De Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan XL danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin XL haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van XL zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht XL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 7. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 1. De Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – of de juiste zaken zijn geleverd;
  – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
  – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct zichtbare gebreken van goederen tijdig na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij XL moeten zijn ingediend (per mail, telefoon, brief). Klachten over niet zichtbare gebreken zullen tijdig nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worde n bij XL moeten zijn ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
 3. XL dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande toestemming aan XL worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door XL afgegeven prijzen in Euro’s, inclusief BTW, exclusief transportkosten.
 2. Indien XL met de Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is XL niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien XL kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden. De Koper behoudt zijn recht om die redenen de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling

 1. Betaling dient vooraf te geschieden, danwel bij aflevering goederen. Indien hiervan wordt afgeweken zal XL betaaldatum afspreken. De Koper is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
 2. Indien de Koper in verzuim is, stuurt XL hem een betalingsherinnering, waarin hij de Koper op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 3. Indien de Koper ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is XL bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
 4. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 5. De door XL in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Koper.
 6. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper zullen de vorderingen van XL en de verplicht ingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 8. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

XL is jegens de Koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
 2. XL is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van XL of haar ondergeschikten of uit hoofde van productaansprakelijkheid;
 3. De aansprakelijkheid van XL is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van XL in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en XL aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van XL beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop XL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor XL niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van XL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door XL niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien XL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

De rechter in het arrondissement Den Bosch is in geval van geschillen bevoegd om de zaak te slechten.

Artikel 20. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen XL en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.